Geschiedenis Modenaclub

75 Jaar Modenaclub Nederland

Toen ik in 1966 als 18 jarige lid werd van de Modenaclub Nederland waren van de huidige leden alleen de heren H. Straatman, Rinus Sebregts en Bas Donk lid. Met alle 3 heb ik intensief en fijn samengewerkt. Met Bas Donk als voorzitter, terwijl ik secretaris-penningmeester was en later secretaris. In 1984 startten we samen de eerste eigen Modenashow in Gassel en in 1985 in Velp en met als resultaat dat we in 1986 de Europese Modenashow mochten organiseren in Grave. Met die Europese Modenashows is men gestart in 1973 in Caen in Frankrijk, daarna volgde in 1975 Burgdorf in Zwitserland, 1977 Dortmund in Duitsland, 1979 Namen in Belgie, 1980 Straatburg Frankrijk, 1982 in Sindelfingen in Duitsland, 1984 in Herning in Denemarken en wij dus de 8ste in 1986. met 1148 Modena’s uit 5 deelnemende landen. Wijlen G. van Kasteren werd met een oude Schietti doffer kampioen van de show. Hij was daar zo trots op dat zijn zoon in de kerk bij zijn uitvaartmis twee jaar terug, daar nog melding van maakte. Nederland stond
op de derde plaats na Frankrijk en Duitsland in het landenklassement.
Bij de Schietti’s was wijlen Jan Kobes op de derde plaats de beste Nederlander in het gemiddelde puntenklassement en bij de Gazzi’s Bas Donk op de 2e plaats.
De beste fokker met 6 dieren in een kleurslag waaronder minstens 3 jonge was Jan Kobes met roodzilvergekrast. De show werd een enorm succes, ook de fokkersavond in Motel Nuland met het muzikale optreden van Frits Scheltens. Daar wordt ook in het buitenland nog
steeds plezier op terug gekeken.

Modena Handboek
De Modenaclub kende al vele jaren een leidraad, (1967 eerste en 1973 de tweede) toen die was uitverkocht werd een commissie in het leven geroepen onder voorzitterschap van H. Straatman met ondergetekende als secretaris en M. Sebregts, W.Mol en B. Mulder als leden, die na vele vergaderingen in Utrecht in 1985 een compleet standaardwerk over de Engelse Modena heeft samengesteld. Het duurde tot 1988 tot we in staat waren het boekwerk te drukken.
Nog nooit was in de gehele wereld zo’n uitgebreid en compleet standaardwerk over Engelse Modena’s verschenen.
Het vond ook in het buitenland zijn aftrek en ik merk nog steeds, dat af en toe Modenafokkers ergens ter wereld via mijn postbus in Grave reageren. Toen in 1992 Avicultura in kleur uit werd gegeven, heb ik in het augustusnummer van dat jaar een artikel over de Engelse Mo-dena’s geschreven van liefst 8 pagina’s, waar de informatie grotendeels uit het handboek kwam. Voor belangstellenden heb ik nog wat exemplaren van die uitgave van Avicultura liggen. Dit blad stond ook dicht bij de oprichting van de Modenaclub-Nederland.
In 1923 komen we in dit blad al een artikel over de Engelse Modena tegen van de toenmalige hoofdredacteur dhr. C.S.Th. van Gink. De illustratie bij dit artikel is opgenomen in het Modena-Handboek.
In 1926 vinden we in Avicultura een artikel van prof. Dr. Hirschfeld, die later ook lid is geworden van de club. In 1927 schrijft keurmeester H.Logman in Duivensport, het orgaan van de NBS, over de Modanezer zoals die toen genoemd werd. Verder komen we in Avicultura van 1930 tot 1960 artikelen tegen van het in 1981 overleden erelid W.F.M. Populier en natuurlijk van C.A,.M. Spruyt.

Oprichting
Op 12 december 1937 werd tijdens de tentoonstelling Avicorni te Amsterdam de Modenaclub-Nederland opgericht door A.C.M. Dolk te Voorburg, J.H. de Milde uit Hilligersberg, W. F.M. Populier uit Tilburg en K. Ubink, P. Schrieken en C. Smits uit ’s-Hertogenbosch.. Het eerste bestuur werd gevormd door dhr. Dolk als voorzitter, dhr. De Milde als secretaris en dhr. Ubink als commissaris. Omdat de grootste concentratie Modenafokkers zich bevond rond ’s-Hertogenbosch en Tilburg vonden de eerste bijeenkomsten tot ver in de jaren vijftig plaats in Hotel Central te ’s-Hertogenbosch, waar Jan Rademaker, een bekende sierduivenfokker, eigenaar van was, Zijn kleinkinderen beheren nog steeds dit hotel aan de Markt in ’s-Hertogenbosch.

Bestuur
De heren Dolk en de Milde waren vrienden samen waren ze ook voorzitter en secretaris van de Raad van Beheer (voorloper F.K.) en de tentoonstelling Cypria in Rotterdam.
Dhr. Dolk was ook voorzitter van de keurmeestersvereniging. Nog elke 5 jaar wordt aan een keurmeester die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt de A.C.M. Dolk-plaquette uitgereikt..
In 1951 werd Prof.Dr. van Manen opvolger voorzitter van de Raad van Beheer. Prof.dr. van Manen was ook lid van onze club. In 1952 werd Ing. I. Rijnveld de voorzitter van onze club en 1951 was C.J.P. Denissen uit Tilburg dhr. De Milde al opgevolgd als secretaris.
C. Smits is intussen ook commissaris Ubink opgevolgd en in 1952 wordt P. Schrieken commissaris. Dit bestuur blijft tot 1960.
In de beginjaren 50 mogen we ook niet vergeten keurmeester W. Snels uit Tilburg en de bekende fokker E. Sjoersdma uit Nijmegen, die zich vooral had toegelegd op de  blauwgezoomden, die later zilverwit-schild blauw (argents in het Engels zie de internationale kleurenlijst op pagina 53 van het handboek) werden genoemd. E. Sjoersdma bracht mij in 1966 de liefde voor Engelse Modena’s bij.
In 1949 keurde J. Sears uit Engeland geheel gratis de Engelse Modena’s op Avicultura.
Door de ledenvergadering werd hij toen tot erelid van onze club uitgeroepen. Hij was ook verantwoordelijk voor de vele importen van Engelse Modena’s uit Engeland.
Naast de heer Sears komen we in de vijftiger jaren ook dhr. Dolk, dhr. Snels, dhr. Logman en dhr. Tingen als clubkeurmeesters tegen.
In 1960 wordt het secretariaat voor enkele maanden overgenomen door dhr. W.Koeverden uit Nijmegen en dat zelfde jaar weer door M. Sebregts uit Wouw, die doet dat tot 1963.
In 1963 wordt het bestuur uitgebreid tot 5 leden. Ir.A.F.H. Blaauw wordt voorzitter, dhr. Rijnveld wordt nu 2e voorzitter, dhr. W.Mol, sekretaris, M. Hauber penningmeester en G. van Dam algemeen adjunct. Dhr. J.Kobes die in 1961 P. Schrieken was opgevolgd en dhr. M. Sebregts treden terug. Ir. Blaauw wordt ook de opvolger van Prof. Dr.van Manen als laatste voorzitter van de Raad van Beheer.
De Modenaclub heeft dus altijd belangrijke personen uit de liefhebberij in haar bestuur gehad. Dhr. Rijnveld was ook jaren voorzitter van Avicultura.
In 1964 ruilen G. van Dam en M.Hauber van plaats.
In 1966 wordt G. van Dam als penningmeester opgevolgd door G. Kemper uit den Helder
In 1967 wordt M. Hauber als algemeen -adjunct opgevolgd door J.v.d. Vegt uit Zwolle.
In 1970 wordt dhr. Rijnveld opgevolgd door B. Suers uit Groningen. Dhr. Rijnveld wordt in 1976 benoemd tot erelid en in 1983 tot erevoorzitter. Van hem zien we in de zestiger jaren ook veel publicaties over de Modena in Avicultura.
In 1971 wordt dhr. Suers voorzitter en dhr. Blaauw, die inmiddels de eerste voorzitter is geworden van de F.K., 2e voorzitter. Dhr. J.v.d. Vegt volgt dhr. Mol op als secretaris en dhr. H. Straatman komt in het bestuur als algemeen adjunct.
In 1972 wordt dhr. C. Nijs uit Oss de opvolger van dhr. Kemper als penningmeester.
In 1974 treden zowel dhr. Suers (vertrek buitenland) als dhr. Blaauw (te druk met de FK) af.
J. Kobes wordt voorzitter en H. Straatman 2e voorzitter, dhr. Nijs wordt naast secretaris ook penningmeester en J.v.d. Vegt en W. Mol bestuurslid.
In 1975 krijgen we weer een compleet nieuw bestuur: C. Nijs voorzitter, H. Straatman blijft 2e voorzitter, G.M. Brouwer uit Grave wordt secretaris-penningmeester en J. Cals uit Brunssum en M. Sebregts uit Wouw bestuurslid.
In 1978 treedt dhr. Cals af en wordt opgevolgd door R.v.d. Wal uit Elahuizen.
In 1980 treedt dhr. Van de Wal af en wordt opgevolgd door
dhr. G. Kleiman uit Elim. Het bestuur wordt tevens uitgebreid naar
7 leden. Mw.R.Cuppen-Smits uit Grave wordt 2e secretaris en
Mw. S. Kuipers uit Borgerkompagnie bestuurslid.
Hiermee komen de eerste twee vrouwelijke bestuursleden in de club.
De heren Populier en Denissen uit Tilburg worden alsnog tot erelid benoemd in dit jaar.
In 1981 volgt dhr. A.v.d. Berg uit Schiedam dhr. M. Sebregts op als bestuurslid.
In 1982 volgt dhr. B. Donk uit Wassenaar dhr. C. Nijs op als voorzitter en dhr. B.Mulder uit Vlissingen mevr. R. Cuppen-Smit als bestuurslid.
In 1983 verlaten G.Kleiman en Mw.Kuipers het bestuur en in hun plaats komen D.W.L. Bankeman uit Monster en H.J. Houpst uit Ommen.
Dat betekent dat in 2008 dhr. Houpst zijn 25-jarig bestuursjubileum viert.
Dhr. Bankeman neemt in 1986 het penningmeesterschap over van de dhr. Brouwer, die secretaris blijft. Dhr. Houpst krijgt de functie van 2e secretaris..
Tot zover de geschiedenis tot het voor ons zo belangrijke jaar 1986.
Het gedeelte van 1986 tot heden zal door een ander gedaan worden.

Ger Brouwer